lunedì 20 maggio 2019
  Cerca
Navigazione Sito

Ti trovi in:  Lavoratori » Informazioni Operative » Prestazioni e Modulistica » Normativa e Modulistica » Contributo per carenza malattia

 Contributo per carenza malattia
Contributo per carenza malattia
 
Negli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, Cassa Edile corrisponde una prestazione in misura fissa denominata “indennizzo per carenza”.
Tale prestazione non può superare l’importo complessivo di € 150,00 lordi (€ 115,50 netti) nel singolo anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.
Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a tre giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata.
In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo* dell’importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dell’importo di € 150,00 lordi nell’anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali e successive assenze per malattia di durata non superiore a sei giorni.
Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l’impresa è tenuta – limitatamente al numero di eventi nell’anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l’intera prestazione – ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell’attestato di malattia.
 
* € 50,00 lordi (€ 38,50 netti)
 
La nuova disciplina sopra riportata si applica agli eventi insorti dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori delle imprese edili industriali, agli eventi insorti dal 1° luglio 2012 per i lavoratori delle imprese edili artigiane ed agli eventi insorti dal 1° novembre 2012 per i lavoratori delle imprese edili cooperative, secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro del 22/12/2011, del 20/06/2012 e del 16/01/2013.
 
Termine presentazione domande
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall’inizio della malattia.
 
Requisiti orari per la maturazione del diritto alla prestazione
Il diritto alla prestazione matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi solari o 500 ore di lavoro ordinario nei 3 mesi solari antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
 
 
Versione albanese
 
Kontribut per mungese ne rast sëmundje

Në ngjarjet patologjike që zgjasin jo më shumë se gjashtë ditë, Fondi i ndertimit korrespondon një sasi të caktuar të quajtur "kompensim për shkak te mungeses."
Ky përfitim nuk mund të tejkalojë shumën totale prej € 150,00 bruto (115,50 € neto) në vit kalendarik nga 1 janar - 31 dhjetor) dhe njihet drejtpërdrejt nga Fondi e ndërtimit, në bazë të një certifikate mjekësore.
Në rastin kur sëmundja e parë ka një kohëzgjatje të barabartë ose më shumë se tri ditë, performanca njihet në masën e plote te treguar më lart.
Përndryshe, punonjësit duhet ti njihet, për çdo ditë mungese per sëmundje të parë, një * të tretën e totalit dhe pjesa tjetër, deri sa të arrijë shumën prej € 150,00 bruto në vit, duhet të paguhet në lidhje me çfarëdo leje pasuese sëmundje prej jo më shumë se gjashtë ditë.
Në rastet e sëmundjeve me prognozë më pak se katër ditë, kompania - e kufizuar nga numri i ngjarjeve në vit, te mjaftueshme për të njohur përfitimin e plotë te punëtorit individual – duhet te dërgoje kërkesën në Fondin e Ndërtimit dhe te siguroje një kopje të çertifikatës te sëmundjes.

* € 50,00 bruto (neto 38,50 €)

Rregullat e reja te sipër permendura zbatohen për ngjarjet që ndodhin nga 1 janar 2012 për punëtorët e ndermarrjeve industriale, per ngjarjet që ndodhin nga 1 korrik 2012 për punëtorët e ndermarrjeve artizanale dhe per ngjarjet qe ndodhin nga1 nentor 2012 per punetoret e ndermarrjeve te kooperativave, siç parashikohet nga kontratat Provinciale Kolektive të Punës te 22/12/2011, te 20/06/2012 dhe te 16/01/2013. 

Afati i dorezimit te kerkeses

Kërkesa duhet të paraqitet brenda 6 muajve nga fillimi i sëmundjes.

Kerkesa e oreve per maturimin e të drejtës se kerkeses
E drejta për kompensim jepet vetëm nëse në favor të punëtorit rezultojne te lena menjane te paktën 1.800 orë të punës së zakonshme në 12 muaj kalendarik ose 500 orë të punës së zakonshme në 3 muaj kalendarike, dhe qe punetori ne momentin e ngjarjes rezulton i anetaresuar të paktën 12 muaj në Fondin e ndërtimit të Milanos, Lodit, Monzes dhe Brianzes.
 
 
 
Versione araba
 
تعويض عن (نقص المرضيه)
 
في حاله الغياب عن العمل لأسباب مرضيه لمده لا تزيد عن 6 أيام, الصندوق المعماري يمنح للعمال تعويض ثابت يسمي تعويض نقص المرضيه indennizzo per carenza.
هذا التعويض لا يمكن أن يزيد في أي حال من الأحوال عن 150,00 € إجمالي (115,50 € صافي) في السنه (1 يناير – 31 ديسمبر), التعويض معترف به من الصندوق المعماري مباشره علي أساس الشهادة المرضيه.
في حالة استمرار أول أجازه مرضيه لمده 3 أيام أو أكثر, سيعترف بالتعويض المشار اليه سابقا بالكامل. أما إذا استمرت المرضيه لمدة أقل من 3 أيام, فالتعويض المعترف به عن كل يوم مرضي سيكون عباره عن ثلث* المبلغ الإجمالي المستحق للعامل, أو الباقي منه حتي التحصل علي المبلغ بالكامل 150,00 € في السنه, وسيعترف بهذا التعويض مع أحداث المرضيه المقبله مع الألتزام بأن لا تتعدي 6 أيام.
في حالة المرضيه الأقل من أربعة أيام, الشركه ملتزمه بارسال طلب التعويض مصطحب بشهاده المرضيه الي الصندوق المعماري.
 
* 50,00 € إجمالي (38,50 € صافي).
 
القاعده سابقه الذكر في تطبيق التعويض عن فتره الغياب المرضي سيبدأ العمل بها إبتداءا من الطلبات المقدمه من يوم 1 يناير 2012 لجميع العاملين بالشركات المطبقه لعقد العمل الخاص بالقطاع المعماري الصناعي (industriali),وابتداءا من الطلبات المقدمه من يوم 1 يوليو 2012 لجميع العاملين بالشركات المطبقه لعقد العمل الخاص بالقطاع المعماري الحرفي (artigiane), وابتداءا من الطلبات المقدمه من يوم 1 نوفمبر 2012 لجميع العاملين بالشركات المطبقه لعقد العمل الخاص بالقطاع المعماري التعاوني (cooperative)وذلك علي حسب نصوص عقود العمل المحليه الموقعه بتاريخ22/12/2011  و بتاريخ20/06/2012
وبتاريخ 16/01/2013.
 
تاريخ طلب التعويض
 
يجب أن يقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ إبتداء المرضيه.
 
عدد ساعات العمل المطلوب للحصول علي حق طلب التعويض
 
يحق للعامل طلب التعويض عن فترة غيابه لأسباب مرضيه إذا توفر لديه عدد 1.800 ساعه عمل إعتياديه في آخر 12 شهر قبل تقدبم طلب التعويض, أو عدد 500 ساعه عمل إعتياديه في آخر 3 أشهر قبل التقدم بالطلب, وبشرط أن يكون العامل في وقت حدوث المرضيه مسجلا في الصندوق المعماري لميلانو, لودي, مونسا و بريانسا لمده لا تقل عن 12 شهر.
 
 
Versione rumena
 
Contributul acordat in cazul in care primele zile de concediu medical nu sunt platite
 
In cazul in care concediul medical, ca interval de timp nu este mai lung de sase zile, “Cassa Edile” va acorda o prestatie de valoare constanta care poarta numele de “indennizzo per carenza”.
Aceasta prestatie nu va putea in nici un caz sa depaseasca valoarea de € 150,00 brut (€ 115,50 net) in cadrul unui an solar (1° gennaio – 31 dicembre) si e recunoscuta direct de catre “Cassa Edile”, in baza certificatului medical.
In cazul in care primul concediu medical are o durata egala sau mai mare de trei zile, prestatia acordata are ca valoare toata suma declarata mai sus. 
In celelalte situatii, in care concediul medical este mai scurt de trei zile, muncitorului ii va fi recunoscut cu ocazia primului eveniment, pentru fiecare zi de concediu medical a treia parte din valoarea indicata mai sus(*), dandui-se si posibilitatea de a putea accesa toata suma de 150,00 Euro (Lord)/an in conditiile in care face alte concedii medicale de durata inferioara a sase zile.
In cazul in care concediul medical e de durata inferioara a patru zile e de datoria firmei-doar pentru cazurile in care muncitorul poate accesa prestatia- sa faca cerere la “Cassa Edile” pentru a putea accesa prestatia adaugand si copia dupa certificatul de boala.
 
* € 50,00 brut (€ 38,50 net)
 
Noile dispozitii citate mai sus se aplica pentru toate evenimentele de dupa data de 1° ianuarie 2012 in ceea ce priveste muncitorii angajati cu contract "edil industria", continuand si cu toate evinimentele de dupa data de 1° iulie 2012 in ceea ce priveste muncitorii angajati cu contract "edil artigiani" precum si pentru toate evinimentele de dupa data de 1° noembrie 2012 pentru muncitorii angajati cu contract "edil cooperative", dupa cum prevad respectivele contracte "Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro" din data de 22/12/2011, din data de 20/06/2012 si respectiv din data de 16/01/2013.
 
Termenul de prezentare a cererilor
Cererile trebuie facute in maxim 6 luni de la data la care a inceput concediul medical.
 
Baremurile de ore ce trebuie indeplinite pentru a avea accesul la prestatie
Dreptul la prestatie il are muncitorul pentru care au fost declarate in “Cassa Edile” cel putin 1.800 ore di munca ordinara in cele 12 luni solare sau 500 ore de munca ordinara in cele 3 luni solare de din'naintea lunii in care se prezinta cererea precum si care in momentul cererii este inscris la “Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza” de cel putin 12 luni.

 


Torna Indietro

    

Cassa edile di mutualità e assistenza di Milano, Lodi, Monza e Brianza © 2009
C.F.: 80038030153
Indirizzo: Via San Luca 6 20122 - MILANO - MI
Telefono: 02/584961